Vysoké reiki

 

 

Člověk pojímá Boha jako všudy přítomného, vševědoucího a všemocného

Však ignoruje jistou  úžasnou skutečnost…. totiž Jeho Přítomnost v sobě !

Bůh je přítomen v každém lidském srdci …

Všichni lidé jsou Božími dětmi a jako takoví jsou přirozenou součástí, tedy

něco jako molekulami , Všeobsahujícího Božského Organizmu.

 

Sri Sathya Sai Baba

 

 

Víra je skok v temnotě do rozevřených paží Božích.

Kdo neskočí, není obejmut….a zůstává v temnotách sám.

 

 

Albert Einstein

 

 

 

ÚVOD

 

 

 

 ENERGIE

 

 Vesmír  je souhrn  všemožných druhů energií.  Je to nezměrný

prostor plný prolínajících se i spolupůsobících proudů a nebo právě  naopak, absolutně

se navzájem nemísících.  A přece, veškerý tento neustálý pohyb se odehrává ve svém řádu  a patřičných souvislostech a zákonitostech  věčného zrodu , vývoje, kulminace, přerodu a tedy i zdánlivého zániku. Vše má svůj smysl, svůj cíl. Nic se  neztrácí, ale naopak přetváří se a  přemisťuje, vždy o stupeň výše, jak zní zákon vývoje, tedy směrem vzhůru, za neustálé  proměny, ke stále větší dokonalosti !

                               To je vesmír, to je život, to je energie.

 

 

 

PLANETA  ZEMĚ

 

Stejně tak, jak zákon vývoje prostupuje celý vesmír, dotýká se přirozeně i osudu kosmických těles. I ta mají stanovena svůj vývojový řád, kterému podléhají, vždy v souladu  s vývojovým plánem galaxie, ke které náleží.

Není možné se domnívat, že vesmír, v celém svém nedozírném rozsahu, existuje jen  pod vlivem náhodných chemických reakcí a to vše bez řádu a smyslu, a že  miliardy živých bytostí, na velmi různých stupních svého vývoje,  právě tak, žijí své životy pouze jednorázově, bez jakéhokoliv vedení a vyššího cíle.

Pro dnešního moderního člověka by mělo být zcela přirozené, být dokonale obeznámen  se skutečnostmi, které se týkají jak jeho vlastního života, tak osudu, či organizace vývoje jeho planety, na které se právě nachází. Člověk třetího tisíciletí je přímo povinen si doplňovat mezery ve svých znalostech o zákonech, které řídí jeho vlastní vývoj, o bytostech, které tyto zákony reprezentují  a neméně by se měl i zajímat o to, jaké jsou jeho možnosti,  výsledky svého vývoje ovlivňovat.

 Každý myslící jedinec jistě přirozeně projeví zájem o tyto informace a zde tedy jsou.

 

 

 Člověk – BOŽÍ  DÍTĚ

 

Kdo jsem, kdo jsme a kam putuji, kam jdeme ?

 

Každý z nás lidí je  výběžkem, jakousi prodlouženou  kopií své vlastní, tzv.

Individualizované Boží Přítomnosti, která na mnoho staletí i tisíciletí zakotvila na

této planetě, za účelem  shromažďování zkušeností s konečným cílem mnohonásobného zvýšení své světelnosti.

Toto je krátká definice, která  znalci vysvětluje vše, neznalci neříká téměř nic.

Co to znamená pro neinformovaného člověka ?

Znamená to, že by se měl zamyslet nad několika novými výrazy a snažit se je pochopit.

 

      

 

Individualizovaná Boží Přítomnost  ( IBP )

 

  • je malá součást Boha, která se stává individuem ve chvíli, kdy se oddělí od Božího Těla, aby se vydala na pouť vesmírem, za účelem nárůstu svého osobního Světla, tedy v pravdě , za účelem, naplňování naší –Boží nesmrtelnosti v různých vesmírných podmínkách. Vytváří si při své dokonalosti svůj vlastní plán vývoje a  přirozeně plní jeho pravidla.

 

Aby zákon vývoje byl vždy správně dodržován,  jakoukoliv planetu,

kterou si  IBP vybere k pobytu a  nabývání zkušeností, nesmí tato opustit, dokud

nedosáhne maxima poznání v tom, co planeta k poznávání nabízí.

Toto je velmi dobré opatření.

Platí vždy a pro všechny stejně a navíc nedovolí předčasné opouštění učebního prostoru .

Co to v pravdě znamená ?

Znamená to, že po vstupních ceremoniálech, dohodách  i přípravách, IBP vyšle do prostoru planety za poznáváním  celou řadu jedinců, svých výběžků, kteří se vrací  v neustále za sebou jdoucích vtěleních (inkarnacích) tak dlouho, dokud se všichni  nestanou postupně dokonalými ve všem.

Tito jedinci jsme  - ano – my – lidé .

Tyto opakující se návraty do fyzického světa nám umožňuje éterické tělo, které má relativně trvalý charakter, tedy má svoji trvanlivost, i když ne nezranitelnost, a které má úlohu jak trvalé formy, předlohy,  pro tělo fyzické  vždy pro každou inkarnaci, tak úlohu záznamníku veškerého dění v probíhajícím životě každého jedince.

Běžně je označováno jako Duch či Duše a je tedy  v pravdě nesmrtelné.

Takto dokonale  vybaveni  v učebním prostoru,  tedy v životě samém , ať děláme cokoliv, vše je nahráno jako na filmový pás a může být naprosto bez problému po smrti fyzického těla před tzv. kármickou komisí nebo též kármickým soudem,  v klidu vyvoláno a spuštěno na obrovské obrazovce,  k detailnímu posouzení .

 Není  třeba žádného vysvětlování, žádného komentáře. Vše je  jasné,  bez  dohadování či pochybností.

Kármická komise posoudí, čeho bylo dosaženo po  porovnání s předinkarnačním plánem  jak v dobrém, tak ve zlém a podá  po dokonalém  zhodnocení  návrh na druh nápravy za  všechna

pochybení .

Poté ,  co jedinec prodělá všechna nápravná opatření, nastupuje opět čas přípravy na  následující inkarnaci.

Znamená to,  že  společně s přípravnou komisí je  dle potřeb  každého jedince formován plán, tedy náplň a program  nového vtělení. Toto zahrnuje jak místo na planetě, stát, rodiče, sociální zařazení, tak  i stav fyzického těla a okolnosti zrození.

Na tvorbě a přípravě plánu svého vlastního nového života se každý příslušný jedinec buď plně, nebo jen částečně podílí, což  závisí na stupni jeho vývoje, tedy víceméně na jeho schopnostech. 

Znamená to opět, že všichni jedinci jsou předem o novém vtělení  řádně  informováni, právě tak jako o jeho obsahu, náplni, průběhu i cíli,  přičemž se na jeho celé obsáhlé přípravě do-

konce i v různé intenzitě sami podílejí, jak již bylo uvedeno.

V předem určený čas před inkarnací se podrobuje éterické tělo zmenšení  až na velikost novo-

rozeněte a uvádí se v platnost tzv. závoj zapomnění.

Znamená to v praxi, zablokování veškerých  registrů a záznamů v éterickém těle, čímž  se docílí absolutní nevědomosti, potřebné jak pro klidný a nerušený  růst a vývoj dítěte, tak  pro  harmonické a ničím nerušené vytváření nových vztahů ve zbrusu novém vtělení.

 

Během  života  jedince pak jeho učitelé sledují nabývání a rozvíjení  schopností i jeho zralost. Postupně se pak potřebné záznamy v éterickém těle odkrývají  a tím přicházejí v platnost  ve fyzickém  světě a tedy i ve fyzickém těle.

Tak dojde  k jistému cílenému a  plánovanému nastolení stěžejních situací, určujících  v hrubých obrysech osud každého z nás.

 

Nechce se tímto ovšem tvrdit, že vše v životě člověka je předem určeno a že člověk sám se stává pouhou loutkou, pohybovanou někým jiným, tedy bez své vlastní vůle  či  spontánního rozhodování . To absolutně ne !

Do života člověka se zasahuje jen po velmi přísných  kontrolách jeho záznamů  a prožitých situací a jen z důvodů  např. alespoň částečného dodržení stanoveného plánu.

Chování, reakce, rozhodování, cítění, myšlení i konání, je zcela v rukou každého z nás, jako svobodného, Božího dítěte !

 Je tedy  veškeré dění v nás i kolem nás  pouze naším  dílem, za což plně zodpovídáme a jsme též  dle těchto pravidel  a zásad  i práv na svobodu, každý z nás bez vyjímky, po ukončení svého života, jak už jsme předeslali, řádně a spravedlivě hodnoceni.

 

Tato fakta , tyto skutečnosti a pravdy nejpravdivější, jsou  pro člověka, každého z nás, nejvýše

důležité, protože nejsou vlastnictvím žádné církve, nejsou závislé na žádné víře, nejsou zmanipulované, tedy upravené,  v osobním zájmu nikoho,  a co je na těchto Pravdách nejdůle-

žitější  a nejkrásnější je ta skutečnost, že platí absolutně a opět bez výjimky pro všechny lidi

stejně, tak jako veškeré Boží Zákony, neboť jsou člověkem nezměnitelné, neobejitelné a tedy

potvrzují  tu  pravdu,  že  

 

PŘED  BOHEM  JSME  SI  OPRAVDU  VŠICHNI  ROVNI !!!!!!

 

Děkujme Bohu za to, že při této skutečnosti logicky neexistují pro nikoho žádné výhody a tudíž i žádná možnost  úplatků . Tedy absolutní a nenarušitelná  SPRAVEDLNOST  !

 

Čas běží a výběžek IBP se vyvíjí dle popsaných pravidel v desítkách i stovkách za sebou jdoucích vtěleních až jednoho dne opravdu docílí jistého již znatelného stupně světelnosti a projde úspěšně prvními ascensionálními zkouškami. 

Tehdy  je  označen I. stupněm ascension, neboli, je nanebevzatý prvního stupně a má právo pohybovat se ve světelných oblastech ( éterech ) kolem planety.

Tímto není v žádném případě zbaven  inkarnačních povinností, ale naopak,  inkarnuje se dál ještě intenzivněji, neboť před ním stojí ještě řada stupňů k dosažení.

K dokonalosti je stále hodně daleko !

Inkarnace se začnou  čím dál tím více podobat pouze službě bližním všeho druhu a tak tento postupující jedinec má  stále více možností a příležitostí  zvyšovat svoji dokonalost, napravovat své tzv. hříchy,  tedy nesoulady s Božími zákony, tak hromadit Světlo ve své auře a tím se přibližovat ke své IBP,  

 

NEBOŤ  SVĚTLO  PŘITAHUJE  OPĚT  JEN  SVĚTLO  !!!      

 

Ascencion  má  v našem vývojovém  uzlu  7 stupňů  a jen po jejich plném dosažení může IBP, v souladu se zákonem o vývoji a poznávání s úspěchem opustit  planetu .

 

TOTO  JE  TEDY  TEN  PRAVÝ  DŮVOD  LIDSKÉ  EXISTENCE  !!!!!!!

 

 

Zdánlivě nekonečné pobývání na planetě, střídání těl všech druhů ras, na různých kontinentech, v různých státech, politických systémech, na různých společenských úrovních

má tedy svůj cíl.

Ano, je třeba získat opravdu mnoho zkušeností, učit se rozvíjet dobré vlastnosti,  zbavovat se špatných sklonů, neušlechtilostí charakteru, napravovat prohřešky proti Božím Zákonům a tak

postupovat  na cestě k dokonalosti, tedy k vyšší světelnosti.

 

Ano, toto je náplní života každého člověka  na této planetě i na jakékoliv jiné v celém vesmíru

ať se  to někomu líbí či ne.

 

 

 

REIKI

 

                          Stejně jako zde na naší Matičce Zemi, všude ve vesmíru platí  pravidlo  =  učit se , učit se, učit se  a

                    pracovat, pracovat a pracovat     …… neboť

 

učení rozšiřuje naše vědomí, pomáhá  mu nabývat většího rozpětí  a zvyšovat jeho rozsah, zatímco  vlastní práce je prostředek, jak učivo uvést do praxe, do skutečnosti.

 

Způsob, jakým se člověk postaví, či staví k dané práci, jak ji dokáže provést a jak dokonalé má  z ní výsledky,  to vše určuje a definuje  jak  jeho  duchovní úroveň, tak i rozpětí a zralost jeho vědomí. Toto platí , věř nebo nevěř, v celém vesmíru !

Proto je moudré nebránit se  učení a pokud je dána příležitost  -  učit se !!!

Právě tak se nebráníme práci a nikdy před ní neutíkáme  -  pracujme stále  !!!

 

To vše je jen pro naše dobro a slouží vždy k našemu rychlejšímu pokroku, k našemu rychlejšímu zrání a poznávání !

 

Tímto proslovem o učení a práci zahajuji vstup do nauky  o Vysokém Reiki,,  protože bohužel valná většina mého národa zastává názor, že učit se má jen trochu ve škole  a  dělat, tedy pracovat, se má co nejméně , aby se člověk nepředřel  a  aby mu zbyly síly na co nejvíce zábavy a odpočinku, proč by jinak člověk žil !

Pravda o životě a jeho smyslu i cíli se od tohoto názoru diametrálně odlišuje  a  jak už jsem podotkla, bohužel tento názor je rozšířen napříč veškerým  - masovým vědomím a ovlivňuje tedy úspěšně náš  český národ, tedy naše lidské masy a brání tak mnohým jedincům se stále ve svém životě úspěšně vzdělávat a postupovat tak nerušeně na příčkách svého vývoje.    

Proto vás vyzývám, všechny ty, kteří dočetli poctivě až sem,

braňte se vlivům masového vědomí, učte se  stále něčemu novému, buďte otevřeni novým idejím a neosvojujte si  a nepřijímejte za své všeobecné názory, aniž byste nad  nimi  nepřemýšleli a dejte průchod i příležitost své vlastní inteligenci i intuici, která pochází a přichází přímo od vaší Individualizované Boží Přítomnosti, přijmout a poznat nepoznané  !

Tak budete moci  být sami se sebou spokojeni, se svým životem i  se vším, co v něm děláte.   Každé nové poznání nás osvobozuje od nevědomosti.

Poznávání, učení, znamená tedy  stále větší svobodu pro člověka !

 

Conhecereis a Verdade e a Verdade Vós  libertará  !!!

 

Poznejte  Pravdu  a  Pravda  Vás  osvobodí  !!!

 

To jsou slova Ježíšova,  která zná snad každý věřící a přesto jejich pravý obsah mnohým uniká. 

Pravda ovšem nejen osvobozuje, ale dle mých životních zkušeností i uzdravuje !

 

Poučme se tedy pravdivě  a společně o Reiki i Vysokém Reiki.

 

                                           ================

 

 

A teď něco málo z …..          HISTORIE

                                               ========

 

Historie tradičního Reiki začíná Doktorem Mikao Gyoho Usui,

narozeném 15. srpna 1865 v Gifu – v Japonsku.

Byl teologem i filosofem a přednášel na universitě Doshima  v městě Kyoto.V soukromí byl praktikujícím budhistickým mnichem sekty Tendai.

Stalo se, že při jedné ze svých běžných, teologických přednášek, padl dotaz ze strany studentů, jakým způsobem Ježíš uskutečňoval své zázraky léčby a zda je možné, aby  totéž mohlo být realizováno  někým jiným.

Profesor Usui byl otázkou zaskočen a v pravdě nebyl schopen dát uspokojivou odpověď.  Tato chvíle naprosto změnila jeho dosavadní život. On sám náhle chtěl tu odpověď znát a  začal ji proto hledat. Jeho vlastní vědomosti selhaly, jeho vlastní víra i  budhistické zaměření mu též vysvětlení neposkytly. Nezbývalo, než se vydat  do světa.

Ano, vydal se do zemí jako Mongolska, Tibetu i Číny a jiných, kde se ve všech možných klášterech pídil po větších , hlubších i často tajných vědomostech. Pročítal nesčíslné množství starých  spisů, naučil se pro to čínsky, aramajsky i hebrejsky a projel  velkou část orientu.

Naučil se spoustu léčebných i meditačních technik, přijal mnohá zasvěcení  a tak postupně zvyšoval i svůj osobní vibrační stupeň. Jeho vědomosti nabyly velkého rozsahu, jeho schopnosti právě tak.

Přesto nenalézal to, co stále hledal = kompletní léčbu těla i ducha.

Hledal proto dál. Rozhodl se naučit sanskrit, aby mohl studovat staré budhistické sutry, které v té době , více jak před sto lety, byly jako jediné dostupné a současně nezměněné spisy o léčbě a spiritualitě . Tento materiál ho uspokojil, ale chybělo mu propojení a způsob, jak použít všechno, co se naučil, totiž, jak používat zvláštní symboly.

Uchýlil se proto  do budhistického kláštera na úpatí posvátné hory  Kurama , kde hodlal trávit čas  v meditacích tak dlouho, jak se sám rozhodl, dokud na onen kýžený způsob nepřijde.

V podstatě byl již rozhodnut se vzdát dalšího hledání, protože byl na dně jak s fyzickými silami, tak s psychickými, nemluvě o finančních prostředcích, které též byly vyčerpány.

Jediné řešení pro tu chvíli nalézal v půstu.

Když držel hladovku již třetí týden a stále nic,  jímalo ho již kompletní zoufalství a jeho závěry o svých dlouholetých snahách a obětech, které pozřely všechno co měl , včetně nadšení a touhy po vědění,  byly víc jak zdrcující = nevím nic, nedosáhl jsem ničeho, nemám nic a tak podobně, to byla ta nejčastější slova sebehodnocení.

Však vše se mělo brzy změnit.

Přesně 21. dne půstu, naprosto na konci svých veškerých sil, se na vrcholu hory kompletně zhroutil a odevzdal vše do rukou Božích, své hledání, svůj život, svůj zdánlivý konec………

To byl přesně ten stav, ono úplné dno, ve kterém se měl nacházet, aby mohl přijmout tak úžasný a vzácný Boží Dar

 

                            ZAKOTVENÍ   ENEREGIE   REIKI   DO  SVÉ   AURY  !!!!!!!

 

A k tomu též další dar, obdržet všechny symboly tradičního reiki !!!

 

V mohutném proudu světla majestátně vstupovaly kosmické symboly do vědomí zhrouceného hledače pravdy a neznámý hlas mu popisoval jejich mantry i jejich užití.

 

Asi po půl hodině světelného vzepětí vše skončilo a Usui  se ztěžka probíral ze šoku  i z omámení. Myslel si, že sní. Ale opak byl pravdou !

 

Jako znovuzrozený  se rozběhl zpět do  kláštera, aby si vše čerstvě obdržené řádně zanesl do svých poznámek.

Jeho situace se radikálně změnila a jeho život právě tak.

Ještě přímo v klášteře se rozhodl vyzkoušet novou léčebnou sílu, která ho velmi znatelně pálila v dlaních,

 a tak hned pomohl několika lidem i nakonec sám sobě, když si při zběsilém, však radostném

běhu z vrcholu hory dolů totiž ukopl palec až do krve.  

 

               Historie dále vypráví o tom, že Dr. Usui  prováděl  léčby takové, které  byly nazývány zázraky,  v pravdě stejné, jaké prováděl Pán Ježíš, či sám Budha.

 

Vrhl se  vší silou do léčby těch nejpotřebnějších, těch nejchudších a několik let nedělal nic jiného. Pak ale vypozoroval, že mnoho pacientů se vyléčilo, ale po čase se jejich nemoc opět vrátila. Přemýšlel velmi, hovořil s nimi, až přišel na to, že nestačí člověka vyléčit pouze fyzicky, ale že on sám musí přijmout zodpovědnost za své  nabyté  zdraví a  tak celá jeho bytost vejde do harmonického, tedy správného a zodpovědného zacházení s vlastním životem.

 

 

A tak stanovil jednoduchou životní filosofii, kterou  předával všem svým pacientům:

 

                                      Jen pro dnešek si nedělej  žádné starosti !!!

                                      Jen pro dnešek  se nad ničím nerozčiluj  !!!

                                      Jen pro dnešek se naplň  vděčností za všechno  !!!

                                      Jen pro dnešek  respektuj plně vše živé  !!!

                                      Jen pro dnešek se věnuj plně své práci a svým povinnostem  !!!

 

Toto je pět dnes již všeobecně  známých  léčebných principů , přijatých a hlásaných všemi reikiány po celém světě pro zdraví všech  a nejen na památku Dr. Usui – ho.

 

Dr. Usui  založil v roce 1922  v Tokyu společnost pro léčbu  zvanou  „Usui Shiki Reiki Ryoho“, která existuje dodnes. Začal vyučovat reiki, ale pouze pro muže.

 

V roce 1923 stihlo Tokyo zemětřesení. Díky Dr. Usui a jeho žákům , bylo mnoho lidí zachráněno.

Tak se stal Dr. Usui všeobecně známým a byl zván po celém Japonsku, aby předával své znalosti  formou přednášek i kurzů.

V roce 1926 Dr. Mikao  Usui  zemřel ve věku 62 let  raněn mrtvicí.

Za svého života zasvětil asi 18  Mistrů reiki, všichni  pouze muži.

Jeho prvním, formovaným Mistrem byl -  Chujiro Hayashi, námořní důstojník, v té době 47 letý.  Tento zasvětil 16 Mistrů a mezi nimi již byla první žena, paní Hawaio Takata, která poznala reiki nejdříve jako pacientka kliniky, kde se vyléčila ze zhoubného nádoru  během půl roku každodenní hodinové aplikace reiki. Oddala se též studiu reiki a dosáhla posléze na úpěnlivou žádost i  mistrovství. Tato žena vyvezla učení reiki do Spojených států, kde toto zaznamenalo obrovskou expanzi. Paní Hawaio zasvětila 22 Mistrů, mužů  i žen. Na smrtelné posteli, v roce  1980, vyzvala své nejbližší žáky, aby se vydali do Asie hledat  další možnosti reiki, protože to, co je doposud učila, není vše. A tak se i stalo. Kdo měl prostředky, vydal se na východ  a na základě nových odhalení se reiki rozrůstalo a mohutnělo do mnoha nových systémů až dodnes. Reiki  objevitele doktora Usui-ho, zvané tradicionální, nebo též elementární,  bylo za 100 let své existence  daleko překonáno. Tolik historie reiki  ve svém krátkém přehledu.

                                                         

 

TEORIE   VYSOKÉHO   REIKI

 

aneb   PRAVDA  O  REIKI

                                                          

 

 

 VÝVOJOVÉ  UZLY

 

 Vývojovým uzlem = nazýváme organizovaný  shluk ( různého počtu  a různého obsahu )  proudů energií, který je poskytován Centrálním Sluncem , Alfou a Omegou, všem planetám svého vesmíru, k jejich  specifickému vývoji.

Každá planeta se pohybuje ve svém vlastním vývojovém uzlu a svobodně, dle svých schop-

ností , užívá  poskytovanou energii ve svůj prospěch a růst  společně se všemi druhy mani-

festací života v jejím, či na jejím kosmickém těle.

 

Tuto vývojovou energii kteréhokoliv uzlu  nazýváme  -  Ki.

 

Znamená to, že Bůh nejen předurčuje, ale též poskytuje všemu svému tvorstvu vývojovou energii k životu a tím i zaručený postup na žebříčku zdokonalování se.

 

Pakliže libovolné kosmické těleso dovrší svůj vývoj vyčerpáním všech jednotlivých druhů energií svého vývojového shluku – uzlu, již dávno před tímto okamžikem dovršení, se připravuje na přechod do uzlu následujícího,  přirozeně o stupeň vyššího.

Vyčerpáním vývojové energie = se míní dokonalé využití všech jednotlivých  proudů daného uzlu na základě jejich poznání a to nejméně 51% všech obyvatel.

 

Chápeme tedy správně, jestliže nazýváme aktuální energii, uvnitř které a díky kteréž se vyvíjíme a žijeme na naší planetě, jako energii …….. Ki.

 

Dalším a logicky vyplývajícím poznatkem, na základě poznatku předešlého je ten, že vývojový uzel,   následující  ihned po tom, ve kterém momentálně spočíváme ať se nacházíme kdekoliv ve vesmíru, přirozeně obsahuje energii vyšší, než je ta  aktuální, neboť  má dle zákona vývoje  přivést  své uživatele do vyšších kvalit a úrovní  během zhruba 14000 let.

Toto je nám jistě jasné a proto  bez obtíží přijímáme pro tuto vyšší vývojovou energii  název

………………………………… REI-Ki

 

                                                                   ======

 

Vyvodíme si z těchto daných skutečností tyto logické závěry:

 

1 )  jakákoliv planeta ve vesmíru používá ke svému vývoji  Božím zákonem poskytovanou specifickou, vývojovou  energii zvanou - Ki,  jako  shluk, nebo-li  uzel  různorodých , k tomu účelu určených energií

 

2)   v celém vesmíru platí, že vývojová energie z následujícího stupně ihned po onom, ve kterém se právě nacházíme, nese vždy název  Rei – Ki. ( což znamená = kosmická, vyšší )

 

3)  pro všechny vývojové energie – tedy jejich shluky –uzly, platí neměnný a pořádkumilovný zákon, že 

          VÝVOJOVÉ  PROUDY SE  NAVZÁJEM  NIKDY NEMÍSÍ !!!!!

 

 

Na základě vysvětlení a přijetí těchto neměnných zákonů, můžeme  poučeni a připraveni,  přejít k nauce o   REIKI.

 

 

 

 

SYSTÉM REIKI

 

                                         

                               Shrňme si nyní všechno, co jsme se doposud o energii reiki  dověděli a co nám chybí k jejímu úplnému a správnému pochopení.

 

Na  počátku byla řeč  o planetě, vesmíru i člověku, ve vztahu k vývoji i k zákonům, kterým tyto veličiny podléhají, kterými jsou řízeny.

V těchto kapitolách  se již objevoval název  REIKI, nikoliv však ve spojitosti s Dr. Usui, ani s jeho náročným hledáním a dokonce i  - a toho si všiml jen dobrý čtenář a student – by se takto zvaná energie správně neměla na naší, ani na jakékoliv jiné planetě ve vesmíru dle zákona o nemíšení se vývojových uzlů , ani objevovat !

 

Ano, kdo četl pozorně, přesně tak zní zákon ,

…... ale skutečnost je vždy trochu jiná,….

 záleží na situaci, čase i  stupni vývoje.

Toto si žádá samozřejmě vysvětlení a hned tedy k němu přistoupíme.

Odpovíme postupně na logicky vznikající otázky :

 

 

           1)  Jak to , že Dr. Usui  dosáhl spojení s vývojovou energií Reiki ?

 

Protože k tomu byl předurčen v zájmu všeobecného dobra, v souladu s vývojovým plánem lidstva i planety .

 

  1. Jak je možné, že  sestup energie Reiki  do nižšího vývojového stupně je povolen a kdy?                  

                  Tato vyjímečná situace nastává právě  za mimořádného stavu kteréhokoliv kosmického tělesa z hlediska  jeho vývojového plánu a sice tehdy, když postupuje,

přesouvá se,  do vyššího vývojového stupně.

 

3)  Jaký je v pravdě důvod  ke spouštění – kanalizaci - energie Reiki do nižšího stupně  při přechodu kosmického tělesa do vyššího stupně ?

 

Důvod je velmi závažný.

Přesun kosmického tělesa je operace velmi náročná jak samozřejmě na čas ( trvá často i staletí ), tak i na  dodržení  či zachování  nutného stupně harmonie.

Vyžaduje tedy maximální nasazení všech povolaných  a zainteresovaných právě  pro svoji  komplikovanost.

 

  1. Co energie Reiki při tomto mimořádném procesu  ovlivňuje a  čím pomáhá ?

 

Jestliže si představíme, že celá planeta včetně svých obyvatel a všeho ostatního tvorstva, se má postupně a harmonicky přesunout do  následujícího vyššího stupně vývojové energie, která se logicky a zcela jistě znatelně liší od té, ve které se na-

cházela  doposud  po dlouhé věky, pak nás jistě tato představa  svým způsobem alespoň rozruší  a možná i poděsí ! Jak se toto všechno asi provádí ?

 

                  Jistě se mnou budete souhlasit, když  ponecháme způsob provedení  kosmickým inženýrům  Galaktické Konfederace , je to totiž jejich úkol a jistě ne lehký

a  my si  pouze uvědomíme, že  přirozené řešení pro harmonický vstup do odlišného druhu energie s vyšším vibračním stupněm  - usnadní jistě a bezesporu:

 

Včasné  seznámení se s ní a postupné navykání si na ni  !!!

 

Tak, a právě teď jsme  stanovili  přesný důvod kanalizace v pravdě zakázané energie Reiki  do oblastí nižšího vývojového stupně !!!

 

Je jím tedy =

nutnost  vytvoření a zachování harmonického, tedy co nejklidnějšího

přesunu z nižšího vývojového stupně do vyššího !

Na základě tohoto požadavku, nenásilného a harmonického přesunu kosmických těles do vyšších vývojových stupňů  je povoleno , za  dodržení jistých předpokladů a jistých podmínek, užívat energii Reiki .

 

 

5) Vzhled Reiki

 

Jak vývojová energie vlastně vypadá ?

 

Jak už bylo  v předešlých kapitolách uvedeno, jedná se o shluk různorodých energetických proudů, určených k použití na té či oné planetě  nejdříve k zásadnímu přežití a posléze i k vyššímu a rozvětvenějšímu poznávání zákonitostí i možností rozvoje schopností všeho tvorstva v něm se nacházejícího.

Jednotlivé proudy se odlišují svojí barvou a svými impulsy.

 

Každý obyvatel planety má tedy tuto energii ke své dispozici a užívá ji dle svého stupně chápání a dovednosti, které se pobytem na planetě ve stále za sebou jdoucích   inkarnacích  samozřejmě  v individuálním rytmu a rychlosti rozvíjejí.

A teď zpět k naší konkrétní situaci.

 

 

 

 

  1. Co se děje s naší planetou?

 

Naše planeta tedy evidentně opouští svůj vývojový stupeň, nazývejme ho pro svoji dramatičnost a všeobecnou  neznalost Božích Zákonů i Boha samého stupněm I.,

a přesouvá se  do stupně následujícího, tedy  druhého – II. Tento proces předpověděla již před staletími celá řada proroků, označujíc tento  planetární stav za  = konec světa = tedy mimořádně turbulentní ( bouřlivou )  situaci s jistým i zúčtováním  za vykonané  činy. Toto se opravdu děje, ale tímto se v této chvíli nebudeme zabývat.

Věnujme se našim vývojovým uzlům.

První uzel, neboli I. vývojový stupeň, který naše planeta postupně opouští společně s námi  „na palubě “ se skládá  ze  SEDMI  PROUDŮ.

zatímco do kterého se přesouvá  je uzel  DVANÁCTIPROUDÝ !

 

 

7) Jak nám reiki pomáhá a co ovlivňuje ?

 

Reiki  je  vývojová energie, v našem případě z II.vývojového stupně, kterou máme za jistých podmínek, kterým se budu hned věnovat,  k dispozici a to na prvním místě  a z nejzákladnějšího a primárního důvodu =

 

K PŘIVYKÁNÍ   SI  NA  TUTO  NOVOU  ENERGII,

 

která  svým dokonalým obsahem a strukturou provádí  základně  při styku s naším tělem  HARMONIZACI   a posléze  častějším použitím, neboli aplikací, lze dosáhnout i uzdravení , tedy normalizace tělesných, ba i duševních funkcí  neboť,

 

REIKI  VYVOLÁVÁ  PRAPÚVODNÍ  A  DOKONALÝ  KÓD 

V  KAŽDÉ  BUŇCE,  KTERÉ  SE  DOTKNE  A   TUTO  BUŇKU  ZVE  K JEHO  ZNOVUPŘIJETÍ  A  NÁSLEDOVÁNÍ   !!!

 

Pokud buňka tuto výzvu přijme, nemocný se uzdraví, pokud ne, stav se nezmění. Vše se tedy odvíjí dle ochoty či schopností a dá se říci i dobré vůle pacientových buněk !

To je jistě velmi zajímavé a pro každého reikiána  nadevše důležité sdělení, protože  toto vysvětluje  často marné čekání na  uzdravení !

Je  nenahraditelné znát pravdu !

 

 

 

 

ZÁKONY A PRAVIDLA

 

 

Nyní se budeme věnovat  zákonům, které řídí  a vlastně umožňují  používání reiki v našem běžném životě.

 

Připomeňme si nejdříve zákon o nemísení se vývojových proudů s výjimkou  planetárních postupů, či přesunů  a  vysvětleme si, jak toto v praxi vypadá.

 

Aby tento zákon byl dodržen a ten také dodržován velmi striktně opravdu je,

možnost kanalizace se děje způsobem, který převážná většina reikiánských mistrů absolutně ignoruje, tedy jej nezná, protože nebyli zasvěceni do Vysokého reiki, které není běžně k dispozici,

nýbrž  pouze do elementárního, tedy tradičního reiki.

 

 

 

1) Jak se dostane energie reiki k reikiánci ?

 

Počínaje spontánním zasvěcením prvního Mistra reiki, doktora Usuiho, je každý žák závislý na zasvěcení od svého vyučujícího mistra, který byl opět zasvěcen svým mistrem atd.

Přes ceremoniál zasvěcení se tedy dostává energie reiki poprvé k novému reikiánci. Toto pravidlo je neobejitelné.

 

2) Od koho k nám sestupuje reiki?

 

A teď přichází  nutnost seznámit se s Kosmickou Hierarchií, která v pravdě řídí vývoj v naší galaxii,kontroluje stav jednotlivých vývojových proudů a z toho vyplývá, že v jejich kompetenci jsou i přesuny planet mezi nimi, zahrnující veškeré přípravy a tedy i kanalizaci reiki.

Všechno má svůj řád a ten musí být a je respektován .

 

Nejvyšší  osobností,  odpovědnou za  řízení  vývojových energií v naší galaxi,  je

vysoce vyvinutá  Světelná Bytost  jménem

 

                                       MELCHIZEDEK     ( bez titulu, název sám je již titulem) 

                                   ================

 

V Jeho nejvyšší pozornosti  se  právě naše planeta  nyní bezesporu nachází a tak je velmi dobré znát Jeho Jméno. 

Pozn. / Ke všem světelným Bytostem  se chováme s úctou za všech okolností, ať při mluvě tak  v myšlenkách či v psaném slově /

Je nám všem blíže než si myslíme a je ochotný kdykoliv konstruktivně pomoci  při našem snažení  na naší cestě vývoje, například formou specifických zasvěcení.

 

Jeho pravá ruka, bytost zodpovědná za organizaci přesunu naší planety, za organizaci  pomocníků, neboli brigádníků ze vzdálenějších galaxií, za správnou

kanalizaci reiki konkrétně  na naši planetu, prostě za všechny praktické úkony

související s provedením  tak náročného úkolu, což přesun kosmických těles bezesporu je,

 

tato bytost je  mnohým již známý , ale ne vždy správně pochopený

 

                                PAN     ASHTAR   SHERAN

                                ======================

komandant, tedy velitel všech vesmírných flotil, obklopujících naši planetu  v tento tak náročný a mimořádný čas.

Zde máme tedy dvě nejvýznamnější jména, která neoddělitelně souvisejí s energií reiki a s jejím užíváním !

 

  1. Odkud konkrétně k nám reiki proudí?

 

Energie reiki je tedy  jistým způsobem  nabízena k   užívání všem obyvatelům planety  za účelem  jejího poznávání, tedy seznámení se s ní a to do takové míry, jaké je každý jedinec schopen a ochoten.

 

Jaký je tedy ten záhadný způsob, příchod  energie reiki až k nám ?

 

Energie reiki je přiblížena  do hlavního shromažďovacího jezera  do oblastí 7. éteru (naše nejvyšší planetární světelná oblast), kde je připravena k používání zasvěcenými jedinci, Mistry i žáky.

Je to tedy vlastní   z a s v ě c e n í  , které opravňuje reikiánce  této planety používat reiki !

           

ZPŮSOB KANALIZACE A RITUÁL ZASVĚCENÍ

           

  1. Jakým způsobem kanalizujeme reiki?

 

Každý jedinec, který se rozhodne studovat v kurzu reiki, je již během studia při-

pravován k přijímání a ke kanalizaci reiki tak, že je k jeho duchovnímu – spiri-

tuálnímu kanálu  pracovníky v éteru vystavěn a připojen velmi pružný kanál z ektoplazmy, speciální jen pro kanalizaci reiki, který vede  a je napojen  k hlavnímu shromažďovacímu jezeru .

Tento kanál se právě během  ceremoniálu zasvěcení tzv. magnetizuje a sice jak             zasvěcovacím Mistrem, tak  manipulátory a ochránci reiki.

                  Magnetizace se provádí  použitím speciálních  k tomu účelu určených

                  kosmických symbolů, které se každý  žák  učí užívat během svého studia.

                  Symboly, které se naučil v kurzu, během zasvěcení  Mistr zakotví do jeho aury a

                  hlavně do jeho, tedy žákova reiki – kanálu, což nazýváme magnetizací.

 

      Tím je nový kanál reiki označen Mistrovou osobní pečetí a tento kanál má oficiální

      povolení energii reiki užívat.

                  Při ceremoniálu zasvěceni se dostaví též  hlavní řídící  Templu Reiki , kterým je

                  v této době  paní  Hawaio Takata a provede jak kontrolu správnosti kanálu, tak

                  kontrolu Mistrovských pečetí a navíc provede též první magnetizaci i spuště-

                  ní..

Na závěr s jejím vrcholným svolením k užívání energie reiki položí i své osobní pečetě do vstupu nového reikiánského kanálu.

 

Tím vším je zajištěno, že se vyšší vývojová energie,  během své cesty k Zemi, opravdu se žádnou jinou energií  nemísí a zůstává autentická, tedy originální.

 

Jakmile  energie reiki dorazí  kanálem  aplikujícího reikiánce až k jeho vlastní  fyzické bytosti,

pronikne tato  hlavně  jeho pažemi až do rukou, tedy dlaní a vyzáří ven do těla pacienta  a nebo prostoru dle toho, kam  je  posílána.

V momentě, jak reiki opustí ochranný a vodící kanál a dostane se do pozemského prostoru, nastupují do činnosti tzv. manipulátoři, kteří energii reiki sledují a jakmile tato ukončí své působení, je odváděna zpět shromažďovacím kanálem do  jezera v 7. éteru, jak již bylo zmíněno. 

 

V žádném případě se energie reiki nikde sama nepotuluje ale naopak, je velmi přísně hlídána, aby zákon o nemísení  se, byl  dodržen.

 

A toto je o záhadné kosmické energii Reiki pro tuto chvíli vše.

 

 

 

 

ZÁVĚR

 

 

Až přijde ten pravý  ČAS, 

a naše milovaná  planeta vklouzne naplno do II.vývojového uzlu,

                  všichni, ale opravdu  bez výhrad všichni, velmi silně a konkrétně  ucítíme náraz,

                  průnik i vliv naší, nám již důvěrně známé, do této chvíle energie – REIKI

však od té úžasné chvíle  již energie  - KI !!!

 

 

V onom stěžejním a významném momentu poznáme  na „vlastní kůži“  význam a váhu M I L O S T  I   , které se nám,   každému reikiánci dostalo,

 

                  možností        UČIT  SE,    POZNÁVAT  A  UŽÍVAT   REIKI  !!!!!

 

 

Dovolme tedy Reiki, aby nám pomohlo, se na tyto jistě velmi dramatické chvíle  pilně a zodpovědně, při plné informovanosti, připravovat!

 

STAČÍ  SE  POCTIVĚ  UČIT   A    PILNĚ  PRAKTIKOVAT   !!!!!!!

 

 

Tímto Vám všem děkuji za pozornost.

 Dovolili jste mi tak naplnit část mého poslání.

                                                     Děkuji Vám.

 

 

 

Poznámka  autorky:

------------------------

Všechna použitá fakta byla autorce předána přímo

 

                                  vedením  KOSMICKÉ  HIERARCHIE

 

                                            panem  Melchizedekem  a

 

                                            panem Ashtarem  Sheranem     osobně.

 

Tímto jim všem, našim milujícím Kosmickým Bratrům, z celého srdce a jménem

 

                                            všech poučených uživatelů reiki

 

                                                upřímně   děkuji 

                                                                                              madre  La Yaktshi       

                                    

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode